Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 317595omgevingsvergunningOmgevingsvergunning – uitgebreid – verleend (Beemdweg ong. te Leunen)

Beemdweg ong. te Leunen - het realiseren van een zonnepark - (HZ-OMV-2021-0086)

Het besluit betreft de activiteit(en):

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 17 september 2021. Als u de stukken op het gemeentehuis in wilt zien, is het noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. U kunt de stukken ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam 'zonnepark Oirlo-Leunen' of voer het plannummer in: NL.IMRO.0984.OMV21007.va01).

Tegen een besluit om een vergunning te verlenen, in te trekken of te weigeren kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg. Dit doet u door binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift te sturen aan de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u:

  • belanghebbende bent; of

  • niet-belanghebbend bent, maar tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans