Kennisgeving besluit op aanvraag voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op locatie Stuivezandseweg 57 in Klein Zundert

De gemeente Zundert heeft een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-004069 voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op locatie Stuivezandseweg 57 in Klein Zundert. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Op verzoek is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets ingetrokken vanwege extern salderen onder de Wet natuubescherming.

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-004069 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 september 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven