Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 316541ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘WETHOUDER TROMPERSSTRAAT TE LANGEWEG’, GEMEENTE MOERDIJK

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 16 september 2021 tot en met 27 oktober 2021 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Wethouder Trompersstraat te Langeweg' (planidentificatie NL.IMRO.1709.WethTrompersstrLW-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld voor de realisatie van 15 woningen. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Iedereen kan tot en met 27 oktober 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via mailto:info@moerdijk.nlinfo@moerdijk.nl onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerpbestemmingsplan staat dan voor eenieder de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

 

Zevenbergen, 15 september 2021