Gemeenteblad van Krimpen aan den IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselGemeenteblad 2021, 316044verkeersbesluit of -mededelingGemeente Krimpen aan den IJssel - verkeersbesluit - reserveren van een tweede parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto ’s - nabij Middenwetering, Krimpen aan den IJssel

Betreft: : het aanwijzen van een tweede parkeerplaats ten behoeve van het laden van een elektrisch voertuig op de parkeerplaats aan de voorzijde van het Middenwetering complex nabij Middenwetering waar reeds een laadpunt is ingericht.

Voor de locatie verwijzen wij u naar de volgende link;

https://www.oplaadpunten.nl/nederland/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Gelet op

 • de bepalingen (voor zover van toepassing) in de artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • de bepalingen in de artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat

 • de gemeente Krimpen aan den IJssel duurzame mobiliteit wil stimuleren, onder meer door het faciliteren van het gebruik van elektrische voertuigen;

 • elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

 • het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat op lokaal niveau een netwerk van elektrische oplaadpunten beschikbaar is;

 • de gemeente dit netwerk wenst te realiseren door deelname aan het aanvraagportaal laadpaalnodig.nl;

 • gebruikers van een elektrisch voertuig via dit centrale portaal een aanvraag kunnen doen voor het plaatsen van een laadpaal in de directe omgeving van hun woon – of werkadres;

 • de toetsing van een aanvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met energieleverancier Engie aan de hand van het gemeentelijke beleid dat bekend is gemaakt op de website laadpaalnodig.nl en aan de Voorwaarden locatiekeuze laadobject;

 • door toetsing van Engie is gebleken dat er behoefte is aan een twééde parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen;

 • de locatie van de parkeerplaatsen zodanig is bepaald dat deze naar verwachting de huidige parkeersituatie het minst nadelig beïnvloedt;

 • de laadpaal een openbare voorziening is die door iedereen met een elektrisch voertuig mag worden gebruikt;

 • de maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen, omdat de elektrische auto’s in de huidige situatie nu ook in de omgeving in de openbare ruimte geparkeerd staan;

 • het op grond van de geldende wet- en regelgeving nodig is om de desbetreffende parkeerplaats middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;

 • de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 derde lid onder a van de WVW 1994 om doelmatig en zuinig energiegebruik te bevorderen;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 • het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met een gemandateerd verkeersadviseur van het basisteam IJsselland van de politie eenheid Rotterdam, en dat een positief advies is uitgebracht.

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende besluit;

Een tweede parkeerplaats te reserveren op bovengenoemde locatie, welke enkel bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit ingericht. Aangeduid door het plaatsen van de borden;

 • model E4 uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”;

 • onderbord OB0504 voorzien van een pijl schuin naar links onder en een pijl schuin naar rechtsonder;

Dit besluit wordt in afschrift verzonden aan Basisteam IJsselland, Steunpunt Krimpen.

Krimpen aan den IJssel, 3 september 2021

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders

Mr. Drs. A.E. Bosker

Directeur