Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2021, 315550omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanweg ter hoogte van nummer 47, 3115JD te Schiedam

De gemeente heeft op 10 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 21OMGS296 en projectomschrijving het permanent plaatsen van een drijvend vangsysteem Vijfsluizerhaven. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het bouwen van een bouwwerk

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde omgevingsvergunning) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift (onder vermelding van ons kenmerk) bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend.

De bezwaartermijn gaat in op de dag na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

Geïnteresseerden kunnen over het bovenstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij het omgevingsloket, Stadserf 1, telefoonnummer 14 010. Let op! Langskomen aan de balie? Dit kan alleen op afspraak.