Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2021, 314384omgevingsvergunningConcept omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kadastraal perceel E 1795 Muiden nabij Weesperbinnenweg 11A te Muiden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d. voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Omschrijving Activiteit

het brandveilig gebruik van het pand ten behoeve van een kinderdagverblijf en BSO (HZ_WABO-21-1470)

Locatie

Kadastraal perceel E 1795 Muiden nabij Weesperbinnenweg 11A te Muiden

Inzage

Ons college overweegt medewerking te verlenen aan bovenstaande ontwerpbesluit. De aanvraag en het ontwerpbesluit ligt met ingang van woensdag 14 september 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum, geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en woensdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Desgewenst kan een medewerker van gemeente Gooise Meren een telefonische toelichting geven op de beschikking. Voor informatie kunt u op werkdagen telefonisch van 8:30 en 13:00 uur, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer (035) 2070 000.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.