Gemeenteblad van Veenendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalGemeenteblad 2021, 309319verkeersbesluit of -mededelingEen gehandicaptenparkeerplaats instellen dichtbij Rietzanger 23 in Veenendaal

2021/1864061

Burgemeester en wethouders van Veenendaal;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht het nemen van een verkeersbesluit als er verkeersmaatregelen nodig zijn;

als daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd,

als de maatregelen zorgen voor een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 BABW worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 

In artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer staat dat er hierover overleg moet zijn met de politie. Dit is gebeurd. Het politierapport is in de bijlagen opgenomen.

De aanvrager heeft een loopafstand van minder dan 60 meter;

Een bevoegd geneeskundige heeft de situatie beoordeeld;

Er zijn onvoldoende vrije parkeerplaatsen met voldoende in-/uitstapruimte op de door de aanvrager aangegeven tijden.

Dit is vastgesteld door parkeerdrukonderzoek ter plaatse;

De aanvrager kan niet op eigen terrein parkeren.

Gelet op Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

 

  • 1.

    Een parkeerplaats dichtbij Rietzanger 23 in te stellen als gehandicaptenparkeerplaats voor de aanvrager,

  • 2.

    De gehandicaptenparkeerplaats in te stellen door plaatsing van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met daaraan bevestigd een onderbord met het kenteken van het voertuig van de aanvrager.

het onderbord op verzoek van de aanvrager te wijzigen, als er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een voertuig met een ander kenteken.

 

Dit besluit gaat in wanneer het verkeersbord met onderbord is geplaatst.

Dit besluit is geldig tot 17 mei 2026. Daarna wordt opnieuw bekeken of de gehandicaptenparkeerplaats blijft of vervalt.

De gehandicaptenparkeerplaats vervalt op het moment dat de gehandicaptenparkeerkaart van de aanvrager niet meer geldig is.

 

Veenendaal 11 augustus 2021

namens burgemeester en wethouders,

de heer H.B.L. ter Elst,

teamleider Adviseurs Openbaar Beheer

 

Mededelingen

Bezwaarclausule

Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij het omgevingsloket, telefoon (0318) 538 538.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

- uw naam, adres, datum en ondertekening;

- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;

- de reden waarom u bezwaar instelt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken → bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaarmogelijkheden? Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.