Gemeenteblad van Neder-Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweGemeenteblad 2021, 306736verkeersbesluit of -mededelingIntrekken verkeersbesluit.

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe nemen:

 

 

Gelet op

  • Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of waterschap;

Overwegende dat:

  • Op 02-03-2020 onder nummer 2020/12669 een verkeersbesluit is genomen voor het inrichten van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Tulpstraat in Echteld;

  • de betreffende voorkeurs locatie niet geschikt bleek te zijn;

  • er is gekozen voor een andere locatie in het dorp Echteld (Ooisestraat);

  • het daarom wenselijk is om het besluit van 2 februari 2020 onder nummer 2020/12669 in te trekken;

  • betreffende straat in eigendom en beheer is bij de gemeente Neder-Betuwe;

  • dit besluit, gelet op artikel 2, eerste lid onder sub c van de Wegenverkeerswet, strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

  •  

  •  

op grond van bovenstaande, het volgende verkeersbesluit:

 

Het intrekken van het verkeersbesluit van 02 februari 2020 onder nummer 2020/12669: parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen, Tulpstraat in Echteld.

 

 

 

Opheusden, 06-09-2021

 

 

namens burgemeester en wethouders van gemeente Neder-Betuwe,

 

 

 

 

A. Oegema

medewerker verkeer

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, ingeval van spoedeisend belang, de rechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te treffen. Adres: Voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

 

 

 

Mogelijkheid bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

 

U kunt tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze brief indienen. Vermeldt u duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat.