Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2021, 30623Plannen | ruimtelijkGemeente Den Helder – Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Veld 3 ’t Laar te Julianadorp

 

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ op 25 januari 2021 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld.

Plangebied en ontwikkelingen

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ is gelegen in woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp ten noorden van de kruising van de wegen Eikenhout en Essenhout.

Het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ heeft als doel om de bouw van 12 grondgebonden woningen mogelijk te maken.

Termijn van inzage bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ ligt ter inzage vanaf maandag 8 februari 2021 tot en met maandag 22 maart 2021.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

- Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.516BPLAAR32020-VST1

- Op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl (https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bestemmingsplan-bekijken);

- Een papieren versie ligt bij het Klant Contact Centrum in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1 Den Helder op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Instellen beroep

Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Jacqueline Dolfijn van team Omgeving, telefoonnummer: 0223 67 8861