Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 304215verkeersbesluit of -mededeling2021VBST08 - Opheffen invalidenparkeerplaats Koeweide Meers

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein

Gelet op:

- het Mandaatbesluit vastgesteld 29 juni 2018 waarin mandaat is verstrekt om namens hen verkeersbesluiten te nemen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overwegende:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; - het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Dat ter nadere onderbouwing wordt overwogen:

- dat de gebruiker waarvoor deze algemene invalidenparkeerplaats is aangelegd geen gebruik meer wenst te maken van de parkeerplaats;

- dat op basis van de “beleidsregel aanleg algemene en individuele invalidenparkeerplaatsen 1999” een algemene invalidenparkeerplaats op deze locatie niet wenselijk is;

- dat de wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Stein;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gevoerd met de Regiopolitie Limburg Zuid, Basiseenheid Stein;

- dat het nemen van dit definitieve besluit elektronisch zal worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl .

Besluiten:

 • 1.

  Het opheffen van de invalidenparkeerplaats ter hoogte van Koeweide 38 te Meers. Dit door middel van het verwijderen van bord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en bijbehorende markeringen.

Stein, 02-09-2021,

Burgemeester en wethouders van Stein,

Krachtens ondermandaat,

Namens deze,

Vakspecialist B Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling

Ing. D.L.J. Veugelers

Rechtsmiddelen:

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.