Besluitenlijst college 31 augustus 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 31 augustus 2021 de volgende besluiten genomen:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenakkerstraat 15 te Moergestel

Het college heeft besloten om het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het verminderen van het aantal dieren en het wijzigen van de varkenshouderij aan de Molenakkerstraat 15 te Moergestel ter inzage te leggen voor zienswijzen en hiervoor gebruik te maken van het categorieënbesluit.

 

Principemedewerking herontwikkeling Allemansven 2 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de uitbreiding en verschuiving van de woonbestemming binnen de planlocatie aan het Allemansven 2 te Moergestel in samenhang bezien met compensatie in de vorm van natuuraanleg ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie K, nummer 784.

 

Beantwoording brief AB over Woningbouwimpuls

Het college heeft besloten een brief te sturen ter beantwoording van de brief van fractie Algemeen Belang over de Woningbouwimpuls regeling.

 

Samenwerkingsconvenant bibliotheek

Het college heeft ingestemd met het convenant 'Optimale samenwerking in de regio, samen naar meer focus en impact van Bibliotheek Midden-Brabant'. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief. Het nieuwe samenwerkingsconvenant is een voortzetting van de regionale samenwerking tussen de Bibliotheek Midden-Brabant en zes gemeenten en is geactualiseerd op inhoud en financiering van de samenwerking en heeft een looptijd van vier jaar.

Naar boven