Rectificatie gewijzigde vaststelling 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied

 

Op 28 juli 2021 hebben wij bekend gemaakt dat met ingang van 29 juli 2021 t/m 8 september 2021 de gewijzigd vastgestelde 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt.

Niet alle relevante stukken zijn echter op ruimtelijke plannen geplaatst. Er ontbrak namelijk een memo aan de gemeenteraad van 6 juli 2021. De memo is inmiddels aan het vaststellingsbesluit toegevoegd. De memo is sinds week 35 op ruimtelijke plannen in te zien. In verband daarmee is de termijn van ter inzage legging verlengd en wel van 29 juli 2021 t/m 20 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Veere maken dan ook bekend dat als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Veere in zijn vergadering van 7 juli 2021 het ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd:

Verbeelding

 • het agrarisch bouwvlak Duinstraat 20 te Koudekerke is aangepast door een deel aan de oostzijde te verwijderen en vervolgens het deel aan de westzijde van het bouwvlak toe te voegen.

 • voor het perceel Noordweg 5 te Biggekerke was de omvang van de aanduiding “wetgevingszone afwijking vergroten bouwvlak” niet juist aangegeven. Dit is aangepast waarbij de wetgevingszone dezelfde omvang qua grootte behoud als in het oorspronkelijke bestemmingsplan.

 • de bestemming van de percelen Schelpweg 1/1A en 3 te Westkapelle zijn gewijzigd in Wonen met de aanduiding “specifieke vorm van wonen – voormalig agrarisch bedrijf” (Wvab).

 • het bouwvlak Wonen van het perceel Herenweg 1 te Aagtekerke is aangepast.

 • aan de bestemming Bedrijf van het perceel Valkenisseweg 41A te Biggekerke is de aanduiding “een verkooppunt voor motorbrandstoffen uitgesloten” toegevoegd.

Regels

 • Na artikel 21.5.1. (Wonen) is een nieuw sublid 21.5.2. toegevoegd met als titel: Het gebruik van gebouwen en voorzieningen ten behoeve van recreatieve verhuur. “Recreatieve verhuur is uitsluitend toegestaan van verblijfsrecreatieve voorzieningen die ingevolge lid 21.1, onder b, c, k , lid 21.5.3. en 21.5.5. zijn toegelaten”.

 • De in artikel 2 genoemde wijze van meten van de oppervlakten van gebouwen is als volgt aangevuld.

 

 

Artikel 2.5 de oppervlakte van een gebouw:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk, met dien verstande dat de oppervlakte van een strandhuis gemeten wordt tussen de binnenwerkse gevelvlakken en/of de binnenzijde van de scheidingsmuren.

 • De in de artikelen 13.2.2.d (Natuur-Strand) en 16.2.2.c (Recreatie-Strand) opgenomen maximaal toegestane hoogte van een strandhuis is gewijzigd van 5 meter in 4,5 meter.

Bijlage bij de Regels

 • In Bijlage 4 Detailhandel is voor het perceel Vlissingsestraat 23 te Koudekerke de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen zijnde 620 m2 opgenomen. Na eventuele uitbreiding met maximaal 20% is na afwijking een oppervlakte van 744 m2 mogelijk.

Toelichting

 • In het ontwerp was in de Toelichting op bladzijde 19 in Tabel 3.3.1 de aanpassing van de verbeelding van de percelen Westhovenseweg 3 tot 9 te Aagtekerke omschreven. Het perceel Westhovenseweg 9 valt echter niet in het aan te passen bestemmingsvlak. Het gaat namelijk om de percelen nummer 1-3, nummer 5-7 en nummer 7a. In verband daarmee is de huisnummering in Tabel 3.3.1 in het “Adres”, in de “Overweging” en de “Aanpassing” aangepast.

 • de bestemming van de percelen Schelpweg 1/1A en 3 te Westkapelle zijn gewijzigd in Wonen met de aanduiding “specifieke vorm van wonen – voormalig agrarisch bedrijf” (Wvab).

 • het bouwvlak Wonen van het perceel Herenweg 1 te Aagtekerke is aangepast.

De 5e herziening van het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen van 29 juli 2021 t/m 20 oktober 2021 ter inzage. De digitale gewijzigd vastgestelde 5e herziening van het bestemmingsplan is vanaf 29 juli 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-VG01. Tevens is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners & Bezoekers – Bouwen & Wonen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied”.

Van 29 juli 2021 t/m 20 oktober 2021 kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door elke belanghebbende.

De vastgestelde 5e herziening van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 21 oktober 2021. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Domburg, 8 september 2021

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris wnd, De burgemeester,

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven