Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 298091ander besluit van algemene strekkingVestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Zevenbergen-Noord-01'

 

Vestiging voorkeursrecht

Besluit tot aanwijzing van percelen en perceelsgedeelte waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de raad van de gemeente Moerdijk op 6 september 2021 heeft besloten om op grond van artikel 4 Wvg percelen en een perceelsgedeelte aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

De betreffende percelen en het perceelsgedeelte zijn gelegen ten oosten en ten noordoosten van het bedrijventerrein 'De Koekoek' te Zevenbergen (gemeente Moerdijk). Specifieker aangeduid als het gebied ten noorden van het spoor, ten westen van de Molenweg en ten zuiden van de Achterdijk te Zevenbergen.

 

De locatie is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

 

Deze percelen en perceelsgedeelte zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30445174-03 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 28 mei 2021.

 

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 8 september 2021 voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te 4761 BJ Zevenbergen. De actuele openingstijden zijn te raadplegen via de website van de gemeente: www.moerdijk.nl. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer F. Boomaars onder telefoonnummer 14 0168 voor het maken van een afspraak.

 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen en perceelsgedeelte ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld.

 

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 8 juni 2021 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd.

 

Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen en perceelsgedeelte, wanneer zij hun percelen en perceelsgedeelte dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Moerdijk te koop aanbieden.

 

Bezwaar

Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen en perceelsgedeelte tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

 

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 8 september 2021, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 te 4760 AA Zevenbergen.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie over het indienen van bezwaar en/of beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.

 

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Boomaars, onder telefoonnummer 14 0168.

 

Moerdijk, 7 september 2021.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk.