Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 298088ander besluit van algemene strekkingVESTIGING GEMEENTELIJK VOORKEURSRECHT ‘LANDSCHAPSZIJDE CENTRUM FIJNAART’

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 6 september 2021 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als “Landschapszijde centrum Fijnaart” te Moerdijk en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na de datum van publicatie in de het gemeenteblad, te weten 8 september 2021.

 

Terinzagelegging

Om te voldoen aan artikel 13 lid 1 van de Bekendmakingswet ligt het besluit van de gemeenteraad samen met het voorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens met ingang van 8 september 2021 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te 4761 BJ Zevenbergen. De actuele openingstijden zijn te raadplegen via de website van de gemeente: www.moerdijk.nl. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer F. Boomaars onder telefoonnummer 14 0168 voor het maken van een afspraak.

 

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Moerdijk te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, en dient uiterlijk 19 oktober 2021 te zijn ontvangen.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, afdeling bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Heeft u vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Boomaars, onder telefoonnummer 14 0168.

 

Zevenbergen, 7 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk