Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 297563omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning – het verbouwen van een bedrijfsgebouw door het vergroten van de eerste verdiepingsvloer – Venserweg 21D

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen maken bekend dat er op onderstaande aanvraag is besloten:

Kenmerk: 2021-047988

Soort aanvraag: Aanvraag omgevingsvergunning

Verzenddatum: 24-08-2021

Omschrijving: Het verbouwen van een bedrijfsgebouw door het vergroten van de eerste verdiepingsvloer

Locatie: Venserweg 21D

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning kan bezwaar worden ingesteld en een voorlopige voorziening worden ingediend. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van een besluit daartegen bezwaar maken door indiening van een schriftelijk of digitaal bezwaarschrift. Het schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Diemen, postbus 191, 1110 AD Diemen. Digitaal bezwaar kan gemaakt worden via de website van de gemeente Diemen. De indiener van het bezwaar moet wel beschikken over DigiD.

Voorlopige voorziening

De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, tel. (088) 3611411 verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

LET OP

Besluiten als vergunningen worden bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Op de dag na de toezending aan de aanvrager begint de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden. Het moment van publicatie in het Gemeenteblad heeft hier geen invloed op.

Inlichtingen over omgevingsvergunningen

Voor meer informatie en/of de juiste datum van bekendmaking kunt u zich, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, wenden tot het cluster Vergunningen van het team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen via het telefoonnummer (020) 31 44 888.