Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 287890omgevingsvergunningOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Chemieweg ong., Moerdijk

Omschrijving project

het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van en het oprichten alsmede het in werking hebben van een inrichting, zijnde een onbemand tankstation.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 26 augustus tot en met woensdag 6 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.