Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Sportlaan t.h.v huisnummer 42 in Zevenhoven

21.18571

Gemeente Nieuwkoop

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De gemeente Nieuwkoop zet zich in om een gezonde en duurzame gemeente te zijn. Het faciliteren van elektrische auto’s past hierbij. Elektrische auto’s zijn geluidsstil en verbeteren de lokale luchtkwaliteit. In combinatie met groene stroom dragen elektrische auto’s bovendien significant bij aan de vermindering van C02 uitstoot. De ambitie om elektrisch vervoer en de elektrisch rijder te stimuleren is vastgelegd in de integrale visie laadinfrastructuur 2020.

De gemeente stelt zich zelf ten doel om alle elektrische rijders de mogelijkheid te bieden hun auto op te laden bij, of in de directe omgeving van, hun woning op voorwaarde dat een locatie voldoet aan het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 2020.

Motivering:

Door een inwoner is een verzoek ingediend bij de gemeente Nieuwkoop voor het realiseren van een oplaadplaats voor elektrische auto’s. De aanvrager is in het bezit van een elektrische auto maar heeft niet de mogelijkheid om de auto op te laden op eigen terrein. Voor de aanvrager is het noodzakelijk om een laadpunt te realiseren in de openbare ruimte binnen een loopafstand van 200 meter van de woning van de aanvrager. Er is binnen een straal van 200 meter geen oplaadpunt aanwezig.

Het realiseren van een elektrische oplaadpunt in de Sportlaan heeft een negatief invloed op de beschikbaarheid van de openbare parkeerplaatsen. De parkeerdruk in de wijk is relatief hoog maar weegt niet op tegen gemeentelijke ambitie om het elektrisch vervoer te stimuleren om de CO2 uitstoot terug te dringen. In eerste instantie wordt er één parkeervak gereserveerd. Bij toename van het aantal elektrische voertuigen in de wijk wordt het tweede vak in gebruik genomen.

Met dit verkeersbesluit wordt beoogd het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, zoals bedoeld in art. 2 van de Wegenverkeerswet. Door het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen levert de gemeente een bijdrage aan een veilige en schone openbare ruimte door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • -

  dat er twee parkeerplaatsen aan de Sportlaan ter hoogte van huisnummer 42 in Zevenhoven worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden “alleen opladen elektrische voertuigen” en OB504 + bijbehorende markering

 • -

  Bovengenoemde maatregelen uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets.

 • -

  Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

   

Nieuwkoop 01-09-2021

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

A. van der Vlugt

Afdelingsmanager Beheer Openbre Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener,

 • 2.

  de dagtekening,

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Naar boven