Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Broek thv no. 3a Gieterveen

Nr. 298229

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

gelet op:

De wegenverkeersweg 1994 (Wvw 1994);

Het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

De algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat:

Broek gelegen is binnen de bebouwde kom van Gieterveen;

Broek in eigendom is bij de gemeente Aa en Hunze;

Broek een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

Broek is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/uur) binnen de bebouwde kom;

deze wegencategorisering aansluit op de wegencategorisering zoals opgenomen in het landelijke programma Duurzaam Veilig;

elektrisch aangedreven auto’s in opkomst zijn en er in Nederland op dit moment (begin 2021) ruim 260.000 elektrische en hybride personenauto’s zijn geregistreerd;

er op termijn een laadpunt door een deelauto gebruikt wordt;

de laadpalen voor de volgende doelgroepen zijn bestemd:

- bezoekers van het dorp

- bewoners van het dorp

- werknemers van bedrijven in het dorp

er een geschikte locatie gevonden is op de Broek, ter hoogte van het pand met adresnummer 3a;

een laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

om een optimale benutting van een openbaar oplaadpunt te waarborgen het wenselijk is om nabij het oplaadpunt een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeervakken;

in het kader van herkenbaarheid de parkeervakken worden voorzien van een stekkersymbool;

het exclusief parkeren voor elektrische auto’s slechts is toegestaan met als doel de auto op te laden, zodat het oplaadpunt voor meerdere gebruikers beschikbaar is;

dit gebruik geregeld is in artikel 24, lid 1, sub d ten 2e van het RVV 1990, namelijk ‘de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven’;

het belang van het ontwikkelen van een openbaar oplaadnetwerk prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid;

gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 – met het betreffende onderbord – van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel voorts strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;

gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie.

BESLUIT

Door middel van het plaatsen van twee verkeersborden conform model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ – en een onderbord (OB504) met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is – op Broek nabij no. 3a, een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

Gieten 18 augustus 2021

College van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.

Namens deze,

Dhr. H. Kouwenburg

Interim-teamleider team Ruimtelijk beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 298229.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Naar boven