Gemeente Geldrop-Mierlo - verkeersbesluit - ontsluitingsstructuur - Luchen, Mierlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo

Gelet op

 • artikel 2, lid 2 sub a en artikel 2, lid 3 sub a van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW1994) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels respectievelijk strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

 • artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

Overwegende dat

 • Het bouwplan Luchen volop in ontwikkeling is;

 • Er is gestart met de aanleg van de hoofdweg voor het bouwplan Luchen;

 • Het deel van de hoofdweg tussen de weg Luchen en Koolmees in het voorjaar aangelegd is;

 • In de tweede helft van 2021 gestart wordt met de aanleg van het tweede deel van deze weg (vanaf Koolmees tot aan de Kwikstaart);

 • De hoofdweg binnen de bebouwde kom is gelegen en een maximumsnelheid kent van 30 km/u;

 • De hoofdweg aan één zijde een vrijliggend fietspad heeft dat in twee richtingen wordt bereden;

 • De fietsers op het fietspad voorrang krijgen ten opzichte van het kruisend verkeer bij de zijstraten;

 • Ter hoogte van de weg Bijenkorf het vrijliggend fietspad van de Bijenkorf de nieuwe hoofdweg kruist;

 • Dit fietspad op een aan te leggen plateau in de voorrang wordt gelegd;

 • Daarnaast een voetgangersoversteekplaats (zebra) wordt aangelegd;

 • Ter hoogte van de fietsverbinding naar de weg Luchen een tweede fietsoversteekplaats over de hoofdweg wordt gerealiseerd;

 • Ook deze op een plateau wordt aangebracht en in de voorrang wordt gelegd;

 • Hiernaast ook een voetgangersoversteekplaats (zebra) komt te liggen;

 • De fietsverbinding naar de weg Luchen wordt aangeduid en ingericht als fietsstraat;

 • De St. Catharinaweg op dit moment een van de toegangsroutes is van en naar het bouwplan Luchen;

 • Het na gereedkomen van de hoofdweg niet meer noodzakelijk is dat de St. Catharinaweg de functie als toegangsroute naar het bouwplan behoudt;

 • Dit beleidsmatig ook niet wenselijk is;

 • De gemeenteraad in het verleden (2014), bij het vaststellen van de ontsluitingsstructuur Luchen, heeft besloten de St. Catharinaweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

 • Ook in het vastgestelde bestemmingsplan Groot Luchen deze afsluiting is opgenomen;

 • De afsluiting te realiseren is door de noodzakelijke fysieke aanpassingen te doen;

 • Het deel St. Catharinaweg tussen de Eksterlaan en de nieuwe hoofdweg wordt aangeduid en ingericht als fietsstraat;

 • Deze daarmee aansluit op de fietsstraat Eksterlaan;

 • De voorrang wordt geregeld op het kruispunt Eksterlaan-St. Catharinaweg;

 • Het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatregister is gemandateerd aan de afdelingsmanager van de afdeling Ruimte;

 • bovengenoemde verkeersmaatregel, conform artikel 2 lid 1 van de WVW 1994, strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

 • 1.

  De hoofdweg voor de wijk Luchen een snelheidsregime te geven van 30 km/u door ter hoogte van de weg Bijenkorf de bebording A0130zb en A0230ze te plaatsen;

 • 2.

  Een fiets- en voetgangersoversteekplaats te realiseren op de nieuwe ontsluitingsweg ter hoogte van de Bijenkorf middels het plaatsen van de bebording L02, B06 en OB503OB02;

 • 3.

  Het plaatsen van de bebording G11 en OB502 ter hoogte van deze oversteekplaats om aan te duiden dat het fietspad in twee rijrichtingen bereden mag worden.

 • 4.

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de Geelgors, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 5.

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 6.

  Een fiets- en voetgangersoversteekplaats te realiseren op de nieuwe ontsluitingsweg ter hoogte van de nieuwe fietsstraat die de verbinding vormt naar de weg Luchen middels het plaatsen van de bebording L02, B06 en OB503OB02;

 • 7.

  Het plaatsen van de bebording G11 en OB502 ter hoogte van deze oversteekplaats om aan te duiden dat het fietspad in twee rijrichtingen bereden mag worden;

 • 8.

  Op twee aansluitingen van woonwijkje ’t Landkaartje de bebording B06 te plaatsen om aan te geven dat fietsers voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de weg;

 • 9.

  Bij deze twee aansluitingen de bebording G11 en OB502 te plaatsen om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 10.

  Op de St. Catharinaweg een fysieke knip aan te brengen ter hoogte van de nieuwe ontsluitingsweg, zodat er geen directe verbinding ontstaat voor gemotoriseerd verkeer met de nieuwe ontsluitingsweg;

 • 11

  Het plaatsen van het bord B06 op de St. Catharinaweg ter hoogte van de Eksterlaan om aan te geven dat het verkeer voorrang moet verlenen op het verkeer op de Eksterlaan;

 • 12

  Het plaatsen van de bebording G11 en OB502 op de aansluiting van de St. Catharinaweg op het fietspad om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 13

  Op twee aansluitingen van een nieuw woonwijkje aan de westzijde van de ontsluitingsweg de bebording B06 en OB503OB02 te plaatsen, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 14

  Bij deze twee aansluitingen de bebording G11 en OB505 te plaatsen om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 15

  Het plaatsen van de bebording B06 op het kruispunt met de weg Luchen, om aan te geven dat fietsers voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de weg;

 • 16

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB502 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 17

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Koolmees, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 18

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 19

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Dagpauwoog, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 20

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 21

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Koolwitje, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 22

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 23

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Atalanta, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 24

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 25

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Koninginnenpage, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 26

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 27

  Het plaatsen van de bebording B06 en OB503OB02 op het kruispunt met de weg Kleine Vuurvlinder, om aan te geven dat fietsers op het fietspad voorrang hebben en dat deze vanuit beide zijden kunnen komen;

 • 28

  Op hetzelfde kruispunt de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

 • 29

  Op het noordelijke kruispunt met de weg Luchen de bebording G11 en OB505 te plaatsen, om aan te geven dat het een verplicht fietspad betreft dat in twee rijrichtingen bereden kan worden;

Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlagen.

Geldrop-Mierlo, 10 augustus 2021

namens burgemeester en wethouders,

Fanny van Breugel teammanager Strategie en Beleid, afdeling Ruimte

Bijlagen: VKB 2021-04 Kaartbijlage

Op donderdag 19 augustus 2021 wordt dit besluit bekendgemaakt in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl. Een kennisgeving van dit besluit wordt op donderdag 19 augustus 2021 gepubliceerd op www.geldrop-mierlo.nl. Het besluit met tekening ligt vanaf vrijdag 20 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar bij ons aantekenen. Het bezwaarschrift bevat ten minste uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift door u te zijn ondertekend. Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het postadres is postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).

Voorlopige voorziening

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze worden ingediend. Daarvoor moet u eveneens beschikken over een digitale handtekening. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven