Gemeenteblad van Hilvarenbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilvarenbeekGemeenteblad 2021, 28193Overige besluiten van algemene strekkingVESTIGING VOORKEURSRECHT

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 heeft besloten om percelen, gelegen in het plangebied dat aangeduid is als “Uitbreiding bedrijventerrein Mierbeek Noord”, op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 30 januari 2021.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Hilvarenbeek te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 1 februari 2021 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Hilvarenbeek.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, ingaande de dag nadat het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA te Hilvarenbeek, en dient uiterlijk 12 maart 2020 te zijn ontvangen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het aanwijzingsbesluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg, (bezoekadres Stadhuisplein 75, 5038 TB Tilburg), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Hilvarenbeek, 29 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek