Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 279203omgevingsvergunningKennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Graetheidelaan 33 te Urmond (M2021-021\0971179709)

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen.

Activiteitenbesluit

Aanvrager: Macadamia

Locatie: Graetheidelaan 33 te Urmond

Datum melding:12 augustus 2021

ZaaknummerRUD: 2021-206101

Dossiernummer: M2021-021\0971179709

Betreft: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bereiden van voedingsmiddelen (kleinschalige catering)

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag doorlopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: 043-3897812 onder vermelding van zaaknummer OPGAVE ZAAKNUMMER RUD