Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2021, 26601Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking subsidieplafond voor het steunfonds corona 2021

 

Bekendmaking

De raad van de gemeente Peel en maas maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 13 oktober 2020 onder nummer 2020-062, heeft besloten een subsidieplafond van € 500.000,- in te stellen voor het steunfonds corona 2021.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Wijze van verdeling van de subsidie

In zijn vergadering van 18 januari 2021 heeft het college de Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2021 vastgesteld. De wijze van verdeling van de subsidie is neergelegd in de uitvoeringsregeling. De uitvoeringregeling is te raadplegen via www.overheid.nl en op de gemeentelijke website via https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/verordeningen-en-regelgeving.

De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 februari 2021.