Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 252234ander besluit van algemene strekkingBesluit tot vervanging archiefbescheiden SZMH-Valkenburg aan de Geul

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul:

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet;

het collegevoorstel ‘Vervanging papieren archiefbescheiden SZMH-Valkenburg aan Geul, van 22 juni 2021, inclusief het advies van de gemeentearchivaris van 28 mei 2021.

 

Overwegende dat:

 

Gemeente Valkenburg aan de Geul vervanging wenst om volledig digitaal te kunnen werken en de fysieke opslag van papieren archiefbescheiden in duur en omvang te beperken.

 

 

Besluit:

 

1. Tot vervanging van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Valkenburg aan de Geul die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en die vanaf 2016 tot 1 juli 2021 reeds gedigitaliseerd en gearchiveerd zijn of die na 1 juli 2021 nog in beheer zullen komen en zullen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en die uitsluitend verband houden met de uitvoering van de Participatiewet (incl. de aan de Participatiewet verbonden regelingen, zoals de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

2. De in het eerste beslispunt bedoelde vervanging uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in het ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ van 5 december 2019 dan wel het alsdan vigerende ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ en rekening houdend met het advies van de gemeentearchivaris van 28 mei 2021.

3. De bevoegdheid tot het opmaken van een verklaring van vervanging, inclusief een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit, mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot ondermandaat.

 

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als:

 

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH- Valkenburg aan Geul