Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 251801ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel, herziening Maas-Waalweg 15 Zuilichem vastgesteld

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in zijn vergadering van 8 juli 2021 het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel, herziening Maas-Waalweg 15 Zuilichem vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een huisvestingslocatie met bijbehorende voorzieningen te realiseren voor verblijf van arbeidsmigranten en mensen met een tijdelijke woonbehoefte. Er zullen maximaal 150 personen gelijktijdig tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Daarnaast wordt een beheerderswoning toegestaan.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld (ambtshalve). De wijzigingen betreffen het invoegen van een aangepast ontwerp, het actualiseren van de toelichting ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en wijzigingen ten gevolge van de zienswijzen (waterhuishouding). De locatie ligt aan de Maas-Waalweg 15 in Zuilichem.

 

Inzage

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 29 juli 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze termijn loopt van vrijdag 30 juli 2021 tot en met donderdag 9 september 2021. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee.

Dit besluit treedt direct na de beroepstermijn in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het instellen van een beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site http://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).

Voor meer informatie kunt u terecht bij het omgevingsloket.