Besluitenlijst college 20 juli 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 20 juli 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Achtervangovereenkomst tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021.

Principemedewerking bedrijfspercelen De Sonman, Moergestel

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het omzetten van agrarische grond naar twee bedrijfspercelen aan De Sonman in Moergestel. Dit onder voorwaarden dat de ontsluiting van de bedrijfspercelen dient plaats te vinden via de interne wegenstructuur van De Sonman, er afstemming met Rijkswaterstaat moet worden gezocht over de aanleg en inpassing van het buitenterrein en er een zorgvuldige omgevingsdialoog moet worden gevoerd met omwonenden/belanghebbenden van het plangebied.

 

Aanpassing uitvoering Meerjarenprogramma geluid

Het college heeft ingestemd met de aanpassingen in het Meerjarenprogramma geluid voor het plaatsen van geluidsmaatregelen langs het spoor op basis van nieuwe geluidsonderzoeken en de toevoeging van de kern Haaren

 

Raadsinformatiebrief KVL

Het college heeft besloten de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van de herontwikkeling van het KVL-terrein

 

Afspraken erfpachtverlenging SportArena

Het college heeft ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met SportArena voor het deel van het terrein waar het pand op staat.

 

Vaststelling bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom, waarmee aan de Kerkhovenbaan 6 te Heukelom wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij, de herbestemming naar een niet-agrarisch bedrijf in categorie 1 en 2 ten behoeve van de exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw en de voorzetting van de neventak paardenhouderij, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Intentieovereenkomst Moergestel Noord

Het college heeft ingestemd met de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Moergestel Noord.

 

Benoeming loco-secretarissen

Het college heeft ingestemd met de benoeming van loco-secretarissen.

 

Grondreserveringsovereenkomst Beekdal, Haaren

Het college heeft besloten om in te stemmen met de grondreserverings-overeenkomst, waarin is opgenomen dat de bouwkavels binnen de woningbouwlocatie Beekdal aan de Pastoor Verrijtlaan in Haaren tot uiterlijk 1 januari 2022 zijn gereserveerd voor Woonveste en Stichting Beekdal 2.0. De overeenkomst is door het college ondertekend.

 

Principemedewerking De Lind 6

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel aan De Lind 6 in Oisterwijk. Dit onder voorwaarden dat de maximale bouwhoogte wordt teruggebracht naar 9 meter conform het bestemmingsplan, de bovenste verdieping wordt voorzien van een schuine kap, de doorkijk naar het stroomdalpark in de verdere planuitwerking terug komt en er een zorgvuldige omgevingsdialoog moet worden gevoerd met omwonenden.

 

Afwijken inkoopbeleid t.b.v. koffiesupplies

  • 1.

    Het college heeft ingestemd met een incidentele afwijking inkoopbeleid gemeente Oisterwijk ten behoeve van eenmalige verlenging overeenkomst koffieautomaten en levering van gerelateerde goederen.

  • 2.

    Deze afwijking te accepteren tot en met 1 september 2022.

     

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020

Het college heeft ingestemd dat, overeenkomstig het advies van het Ministerie van BZK, voor de (ex)collegeleden over het jaar 2020 geen verrekening neveninkomsten plaatsvindt.

 

Aanpak prioritaire woningbouwlocaties

Het college heeft besloten om voor elke prioritaire woningbouwlocatie een specifieke rol aan te nemen, volgens de Kadernota Grondbeleid. Op deze manier is het voor zowel grondeigenaren als andere stakeholders duidelijk hoe wij als gemeente de locatie in ontwikkeling willen brengen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd door met een raadsinformatiebrief.

 

IBT: toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2021

Het college heeft kennisgenomen van het toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2021 van de Provincie. Met een raadsinformatiebrief wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.

 

Principeverzoek herbestemming bedrijfswoning Haarenseweg 40, Oisterwijk

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het opnemen van een objectgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan voor het gebruik van de bedrijfswoning aan de Haarenseweg 40 in Oisterwijk als burgerwoning.

 

Derde wijziging legesverordening

Het college heeft besloten de ‘derde wijziging van de Legesverordening 2021’.

 

Aanwijzing BABS

Het college heeft ingestemd met het voorstel om Marion Denissen aan te wijzen als BABS voor uitsluitend bijzondere situaties.

 

Grondverkoop Broekzijde 17_Van der Haring L659

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

Naar boven