Kennisgeving: vergunning APV en Bijzondere wetten voor het organiseren van de visweek van 31 juli tot en met 8 augustus 2021 op locatie Kleine Heistraat 9 in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen opde aanvraag om een vergunning met zaaknummer Z21-000303 voor het organiseren van de visweek van 31 juli tot en met 8 augustus 2021 op locatie Kleine Heistraat 9 in Wernhout.

De vergunning is verleend.

Het besluit heeft betrekking op:

  • Evenementenvergunning

  • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z21-000303 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar:De burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven