Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2021, 244688ruimtelijk plan of omgevingsdocumentRectificatie: Gemeente Weert - inzage gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan IJzerenmanweg 5B - IJzerenmanweg 5B, Weert

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie was opgenomen dat het betreffende plan ongewijzigd is vastgesteld, in plaats van gewijzigd. De oorspronkelijke publicatie is op 21-07-2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 240774.]

 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 22 juli 2021 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 1 september 2021, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 13 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’ 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie IJzerenmanweg 5B te 6006 TA Weert en omvat het herbestemmen van de bestaande Boostenzalen, waarbij een woning met kantoor wordt toegelaten alsmede bed & breakfast. Het voorgenomen planvoornemen voor een tentoonstellingsruimte is op grond van het geldende bestemmingsplan rechtstreeks toegelaten. Ten behoeve van de aanleg van een beeldentuin worden de perceelsgedeelten met de bestemming ‘Verkeer’ gewijzigd in ‘Cultuur en Ontspanning’. De wijziging heeft betrekking op het terugbrengen van het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' ter plaatse van de locatie IJzerenmanweg 5-7 alsmede de aanduiding 'wonen', overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'. Hiermee blijft het pand IJzerenmanweg 5-7 (De Helmonder) positief bestemd. Het aantal woningen ter plaatse is met dit plan aangepast naar maximaal één (met één verminderd ten opzicht van bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'). Gelet hierop is in de regels van het bestemmingsplan art. 3.2.4 ‘Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen' toegevoegd.

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’ is NL.IMRO.0988.BPIJzerenmanweg5B-VA01.

Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 13 juli 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 2 september 2021). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 23 juli 2021).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

 

Weert, 21 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

R.J.H. Vlecken

burgemeester