Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 241211ander besluit van algemene strekkingUitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, P.D. Stuart te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat ingeschreven.

Het college heeft besloten deze persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Heemskerk en te registreren in de landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Het betreft de volgende persoon:

 

  • Geslachtsnaam : Stuart, D.P.

    Geboortedatum : 17-04-1979

    Datum besluit : 13--07-2021

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens onderstaande procedure.

Laat het ons op tijd weten als u het met dit besluit niet eens bent.

Als u als belanghebbende het niet eens bent met dit besluit kunt u een brief schrijven aan burgemeester en wethouders. Dit noemen wij een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na verzending van dit besluit (of na bekendmaking van dit besluit) indienen. Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

- Uw naam, adres en telefoonnummer;

- De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- Een omschrijving van het besluit waar het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;

- De redenen waarom u bezwaar maakt;

- Uw handtekening.

Het bezwaarschrift stuurt u naar Postbus 1, 1960 AA HEEMSKERK.

Heeft u een DigiD-inlogcode? Maak dan online bezwaar. Dit doet u via www.heemskerk.nl. U kunt uw bezwaar niet mailen.

Als u niet kunt wachten tot uw bezwaarschrift is behandeld omdat uw zaak spoedeisend is, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Heeft u een DigiD-inlogcode dan kan het ook online via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nadere inlichtingen: team Informatie & Dienstverlening, 140251.