Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2021, 240699verkeersbesluit of -mededelingGemeente Leiden, verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken voor opladen elektrische voertuigen in de Rosa Spierstraat

Situatietekening: Z/21/3278948

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit.

 •  

Overwegende dat:

 •  

 • de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

 • een (logisch) gevolg hiervan ook is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

 • particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt;

 • de gemeente graag haar medewerking verleent aan het realiseren van het aangevraagde oplaadpunt indien de aangevraagde locatie voldoet aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Leiden”;

 • het plaatsen van oplaadpunten namelijk past binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente als de drie P’s van duurzaamheid:

  • People: elektrisch rijden is comfortabel en voordelig en leidt tevens tot minder geluidsoverlast;

  • Planet: elektrisch rijden draagt bij aan een beter milieu, onder andere door een afname van de C02 emissie en vermindering van de primaire energievraag;

  • Profit: er zijn aantrekkelijke (fiscale) regelingen, kortingen, subsidies e.d. voorhanden voor bestuurders die elektrisch rijden;

 • de gemeente, gelet op het voorgaande, een aanvraag heeft ontvangen tot het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische auto’s in de Rosa Spierstraat ;

 • de gemeente de bovengenoemde aanvraag heeft getoetst aan de criteria zoals die opgenomen zijn in de beleidsregels van de gemeente, waarvan de belangrijkste zijn:

 • dat de aangevraagde locatie goed vindbaar en zichtbaar is;

 • dat het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

 • dat er geen ander oplaadpunt of oplaadinfrastructuur aanwezig is op eigen terrein van de aanvrager dan wel binnen een straal van ongeveer 200 meter van de aangevraagde locatie;

 • dat de aangevraagde locatie moet beschikken over de ruimte om – naargelang de behoefte – twee of meer elektrische auto’s te kunnen bedienen;

 • de gemeente op basis hiervan goedkeuring verleent om op de aangevraagde locatie een nieuw oplaadpunt te realiseren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • een aandachtspunt met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit het waarborgen van de bruikbaarheid ervan voor de bestuurders van elektrische voertuigen;

 • het plaatsen van een oplaadpunt namelijk niet automatisch tot gevolg heeft dat bestuurders van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden daar niet naast mogen parkeren;

 • dit, zonder het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen, derhalve kan betekenen dat een oplaadpunt niet te gebruiken is indien hier steeds een voertuig anders dan een elektrisch voertuig geparkeerd staat;

 • het ter waarborging van de bruikbaarheid van de in dit besluit genoemde laadpunten dan ook wenselijk wordt geacht om ter hoogte van elk nieuw oplaadpunt één of meerdere parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, hetgeen richting eenieder kenbaar kan worden gemaakt door het plaatsen van bebording;

 • tot slot genoemd dient te worden dat het instellen van deze maatregel naar verwachting niet zal leiden dat onoverkomelijke parkeerproblemen in de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straten parkeren;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven, 16072021-2, ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

 •  

 • nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

 • 1.

  in de Rosa Spierstraat, ten hoogte kruising Pauline de Haanstraat een viertal parkeervakken aan te wijzen die enkel bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van twee borden model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Gezien het een viertal vakken betreft wordt bord OB504 geplaatst ter duiding van de vakken:

 • 2.

  Wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is, toestemming te verlenen aan het plaatsen van oplaadpalen bij de betreffende locatie.

 •  

 

 

 

Bezwaar/beroep

Het verkeersbesluit is vanaf donderdag 22 juli 2021 te vinden in het Gemeenteblad, zie www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt vanaf 22 juli 2021 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken voor opladen elektrische voertuigen’ in de Rosa Spierstraat. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen. 

Leiden, 5 juli 2021

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

Dhr. F. J. Douglas

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit