Station Amsterdam Zuid, Amsterdam - verlengen tijdelijke vergunning

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlengen van de tijdelijke vergunning met OLO-nummer 2644959 en zaaknummer 2432071, voor vier entreepaviljoens met winkelfunctie, twee overkappingen en twee entreeschermen, op de locatie Station Amsterdam Zuid (AB 2669) te Amsterdam, met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 21 februari 2022 tot en met 20 februari 2027.

Aanvrager: NS Stations B.V.

Zaaknummer: 10297922

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

De locatie van de ontwerpbeschikking wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.K2101PBGST-OW01

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzake op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven