Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het stimuleren van schoolverlaters tot het behalen van een startkwalificatie of tot onderwijs, werkplek of betekenisvolle dagbesteding (Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaten Leiden 2021)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021

 

besluiten vast te stellen de

volgende regeling:

 

Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaters Leiden 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  startkwalificatie: een diploma op havo, vwo of minimaal mbo niveau 2;

 • b.

  jongeren: jongeren tot 27 jaar;

 • c.

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • e.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Leiden 2021;

Artikel 2 Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het college activiteiten stimuleren die ervoor zorgen dat jongeren op school blijven en hun startkwalificatie halen, of jongeren zonder startkwalificatie stimuleren tot onderwijs, een werkplek of betekenisvolle dagbesteding.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening Leiden 2021 (ASV) van toepassing.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten:

  • a.

   die zorgen dat de jongeren op school blijven en hun startkwalificatie behalen, of jongeren zonder startkwalificatie stimuleren tot onderwijs, een werkplek of andere betekenisvolle dagbesteding.

  • b.

   die in de gemeente Leiden plaatsvinden en/of hoofdzakelijk zijn gericht op jongeren die in de gemeente Leiden wonen

  • c.

   die aanvullend zijn op de activiteiten van het regionale VSV programma zoals vermeld op de website van RBL Holland Rijnland: www.rbl-hollandrijnland.nl

  • d.

   die aanvullend zijn op de projecten die gesubsidieerd worden vanuit de regionale kostendeling vsv;

  • e.

   die aanvullend zijn op bestaande activiteiten van de gemeente en in samenwerking zijn met relevante partners;

  • f.

   die bewezen effectief zijn of een innovatief karakter hebben.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

De aanvraag wordt uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteiten ingediend bij het college, via het betreffende subsidieformulier op de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies

 

In de aanvraag staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • c.

  een beschrijving van de samenwerking met andere (lokale) organisaties;

 • d.

  een overzicht met inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;

 • e.

  een opgave van eventuele bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten en de huidige status daarvan.

Artikel 5 Verantwoorden en vaststellen

Voor verantwoording zijn de bepalingen uit hoofdstuk 6 van de ASV 2021 van toepassing.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV 2021, geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet voldoende zijn gericht op de doelgroep of naar verwachting onvoldoende effect zal hebben;

 • b.

  er geen sprake is van voldoende samenwerking met lokale partners of onvoldoende is gekeken naar al bestaande activiteiten of deze door de activiteiten worden gehinderd of belemmerd.

Artikel 7 Jaarlijks subsidiebudget en verlening

 • 1.

  De beschikbare maximale budgetten voor subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling worden jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting. Besluiten over toekenning van subsidies betrekking hebbend op een volgend kalenderjaar worden pas genomen ná vaststelling van de gemeentelijke begroting (medio november).

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten zich richten op het voorkomen van schooluitval, het terugleiden naar school en het behalen van een startkwalificatie of het toeleiden naar een werkplek;

  • b.

   de aantoonbare effectiviteit van de activiteiten of de mate van innovatieve oplossing;

  • c.

   de mate waarin een nieuwe doelgroep wordt bereikt;

  • d.

   de mate waarin bij de activiteiten wordt samengewerkt met organisaties op het gebied van Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs;

  • e.

   de woonplaats van de jongere;

  • f.

   het aantal deelnemers aan de activiteiten;

  • g.

   de kosten per deelnemer.

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten van de activiteiten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze activiteiten. De werkelijke kosten dienen daarbij in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Het college kan in de verleningsbeschikking nadere verplichtingen opleggen ten aanzien van de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

 • 2.

  Op subsidieaanvragen waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, is deze regeling van toepassing, tenzij dit voor de aanvrager tot een nadeliger uitkomst leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2021. Gelijktijdig wordt de Subsidieregeling VSV ingetrokken.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaten Leiden 2021’.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden op 6 juli 2021.

Naar boven