DEFINITIEF PLAATSINGSPLAN AANVULLENDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS VISSERSHAVEN III (BUURT 2), SCHEVENINGEN, DEN HAAG

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

- in het raadsvoorstel inzake 2e deel plaatsing van 1500 ondergrondse restafvalcontainers (RIS250612) besloten is in verschillende buurten ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

- er in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

- in het raadsvoorstel van het college inzake Overige ondergrondse restafvalcontainers (RIS302553) gewijzigde criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

- het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locaties III (RIS306195) zes weken ter inzage gelegen heeft en hierop vijf zienswijzen ingediend zijn;

- op basis van het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locaties III een definitief plaatsingsplan aanvullende locaties III is opgesteld;

 

 

besluit:

 

I. Nota van Antwoord; plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in het stadsdeel Scheveningen, buurt 2: Vissershaven III, zoals toegevoegd in de bijlage vast te stellen;

 

II. het definitieve plaatsingsplan III voor Vissershaven (buurt 2) vast te stellen, waardoor het definitieve plaatsingsplan er thans uit komt te zien zoals opgenomen in de bijlage: "ORAC’S PROGRAMMA; 02 Vissershaven (Scheveningen); Het Definitief Plaatsingsplan III";

 

III. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

 

Den Haag, 19 januari 2021

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Ilma Merx

 

Jan van Zanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

 

In de buurt Vissershaven (buurt 2) worden ondergrondse restafvalcontainers aanvullend geplaatst:

 

-De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 02-30, 02-31 en 02-33 worden aanvullend geplaatst op de Hellingkade voor de nieuwbouw op het Norfolkterrein.

 

-De bewoners van de Westduinweg, waar nu nog huis-aan-huis huishoudelijk afval wordt opgehaald kunnen gebruik gaan maken van:

*Locatie 02-06: dit is een nieuwe locatie die wordt geplaatst in de Datheenstraat naast Westduinweg huisnummer 60.

* Locatie 08-19, 08-21, 08-22 en 08-25: dit zijn vier locaties in het Geuzenkwartier, die bereikbaar zijn via voetgangersoversteekplaatsen en zich bevinden op de Westduinweg ter hoogte van huisnummer 127 (locatie 08-19), hoek Westduinweg/Statenlaan (locatie 08-21), Tarbotstraat (locatie 08-22) en kruising Pietermanstraat/Scholstraat (locatie 08-25).

* Locatie 02-04: dit is een bestaande locatie die zich bevindt op de Kranenburgweg ter hoogte van de Menninckstraat.

 

De loopafstand voor een aantal bewoners van de Westduinweg met huisnummers 30 t/m 38; 118 t/m 124a; 164 t/m 194g (even nummers) is langer dan 125 meter (maximaal 198 meter). Dit in verband met het niet plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers op de Westduinweg. De reden hiervan is dat op doorgaande wegen (routes van OV, nood- en hulpdiensten uit oogpunt van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid (uitwijkmanoeuvres) een stilstaande vuilniswagen vermeden moet worden. De bewoners zijn hierover geïnformeerd.

 

Bewoners hebben hun zienswijzen op de voorgestelde locaties kenbaar kunnen maken. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locaties III zijn er geen wijzigingen in het definitief plaatsingsplan aanvullende locaties III opgenomen.

 

 

Plattegrond

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

 

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar:Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven