Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 234964omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Parade/Raadhuisstraat Willemstad

Paulus Potterstraat 6, Fijnaart

Pieter van Oldenborghlaan 53, Willemstad

Markt 13, Standdaarbuiten

Het plaatsen van een stroomgatsteen

het plaatsen van een schuurtje

het verbouwen en uitbreiden van de woning

legaliseren van een woning

12 mei 201

31 mei 2021

4 mei 2021

12 april 2021

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.