Ontwerpbestemmingsplan Botterschoollocatie

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 22 juli 2021 het ontwerpbestemmingsplan "Botterschoollocatie” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BpDeBotterSchool-ON01.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Hendric Dirckszstraat in Edam. De planlocatie is aan de noord- en oostzijde afgebakend met bestaande woningbouw, aan de zuidzijde met de Hendric Dirckszstraat en aan de westzijde middels een agrarisch perceel.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige openbare basisschool de Botter. De school wordt vervangen door 26 grondgebonden woningen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 22 juli 2021 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke planviewer via de website van de gemeente www.edam-volendam.nl. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het KCC via het tel.nr. 0299 398 398.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Botterschoollocatie”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een projectmedewerker van Programma Projecten, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch wordt gemaakt is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een projectmedewerker van Programma Projecten, tel. (0299) 398 398.

Volendam, 13 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.

 

Naar boven