Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 231887ander besluit van algemene strekkingkennisgeving Lange Zuiderweg VIII, partiële herziening Buitengebied 2012, Veluweweg XVI, partiële herziening Buitengebied 2012 en Walhuisweg II

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Lange Zuiderweg VIII, partiële herziening Buitengebied 2012

De percelen Lange Zuiderweg 118 en 120 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om de agrarische bestemming met twee bedrijfswoningen om te zetten in woonbestemmingen en het realiseren van twee nieuwe woningen mogelijk te maken.

Veluweweg XVI, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Veluweweg 99 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om het slopen van bebouwing, het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw, waarin een keuken- en meubelmakerij wordt gevestigd en het verrichten van overige (infrastructurele) aanpassingen mogelijk te maken.

Walhuisweg II

Het perceel Walhuisweg ten noordoosten van nummer 8in Kootwijkerbroek (kadastraal bekend gemeente Garderen, sectie G, nummer 1549). Het is de bedoeling om de bouw van een nieuwe kerk en pastorie mogelijk te maken.

 

Barneveld, 15 juli 2021.