Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 231092ruimtelijk plan of omgevingsdocumentgewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II en vaststelling beeldkwaliteitsplan

De raad heeft op 7 juli 2021 (nr. 1471) het bestemmingsplan Kromme Akker-Zuid II gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit plan voorziet in het realiseren van maximaal 62 woningen, waarvan 17 appartementen in het plangebied Kromme Akker-Zuid II. Het plangebied bevindt zich ten westen van het nieuwe dorpshuis De Eng en het nieuwe gebouw voor basisschool De Hoeksteen / De Vlindertuin aan de Rochetstraat 4 in het zuiden van de kern Voorthuizen. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Wikselaarseweg. Het plangebied ligt ten oosten van de Componistenwijk en ten zuiden van de wijk Kromme Akker. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 16 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1597-0003

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1597-0003

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

 

Barneveld, 15 juli 2021.