Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 228897overige overheidsinformatie[Gemeente Barneveld Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) F.T. Blach geboren 12-10-1998]

 

[Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om van onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrokken met onbekende bestemming. 

-F.T. Blach geboren 12-10-1998, adres Speulderbosweg 57 A62 te Barneveld met ingang van 12-07-2021

Bezwaar maken

Een belanghebbende die het besluit om bepaalde redenen onjuist vindt, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, te weten deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal via Bezwaar maken tegen een besluit | Gemeente Barneveld.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient in tweevoud gericht te worden aan de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

]