Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 224016ander besluit van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid van Amsterdam in verband met tekstuele wijzigingen. (Eerste wijzigingsbesluit Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid van Amsterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, artikel 3,

 

besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid van Amsterdam wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Artikel 4 komt te luiden:

  Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

  Het college kan één keer per boekjaar een eenmalige subsidie verlenen aan een rechtspersoon ten behoeve van éen van de volgende activiteiten:

  • a.

   het treffen van bouwkundige aanpassingen aan gebouwen met een publieksfunctie of aanpassingen in de algemene ruimte van woongebouwen die bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een beperking;

  • b.

   activiteiten die direct verband houden met het vergroten van de sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

  • c.

   activiteiten die verband houden met het vergroten van de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 • b.

  Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:

  Het college kan tot maximaal € 25.000,- subsidie verlenen per aanvraag, per boekjaar.

 

 • c.

  Artikel 5, derde lid, komt te luiden:

  De subsidie bedraagt 100% van de totale projectkosten tot een maximum van € 25.000,- per aanvraag.

 

 • d.

  Artikel 6 komt te luiden:

  Artikel 6 De aanvrager

  • 1.

   De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een rechtspers0on.

  • 2.

   In aanvulling op het eerste lid geldt dat de eigenaar of de huurder met toestemming van de eigenaar van een gebouw subsidie kan aanvragen voor bouwkundige aanpassingen aan dat gebouw met een publieksfunctie of in de algemene ruimte van het woongebouw .

 • e.

  Artikel 7 onder f wordt toegevoegd en komt te luiden: indien van toepassing: toestemming eigenaar gebouw.

 

 • f.

  artikel 10 komt te luiden:

  Artikel 10 Verantwoording

  In aanvulling op artikel 14 van de ASA, moet de subsidieontvanger de volgende gegevens overleggen:

  • a.

   stuk waaruit blijkt dat de bouw gereed is gemeld en bouwtoezicht akkoord is met de bouw in het geval er een omgevingsvergunning is verleend.

  • b.

   een financieel verslag met dezelfde opbouw als voor de aanvraagverlening ingediende begroting.

  • c.

   Indien van toepassing een foto om aan te tonen dat de activiteiten overeenkomstig de verlening zijn uitgevoerd.

Artikel II

De toelichting bij de Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid van Amsterdam wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  De toelichting bij artikel 4 komt te luiden:

  Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

  Dit artikel bepaalt welk activiteiten subsidiabel zijn. De projectkosten betreffen incidentele activiteiten en kosten voor eenmalige fysieke aanpassingen aan een gebouw, of de aanpassingen voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van een website of app, of sociale activiteiten, die niet gedekt zijn in de reguliere begroting van de aanvrager.

   

 • b.

  De toelichting op artikel 4, onder a komt te luiden:

  Ad 4.a. De aanvrager moet eigenaar of huurder zijn van het gebouw waar subsidie voor wordt aangevraagd. Huurders kunnen alleen subsidie aanvragen voor fysieke aanpassingen als zij daarvoor toestemming hebben van de eigenaar. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden voor gebouwen die een publieksfunctie hebben, zoals bijvoorbeeld;

  • -

   Een bijeenkomstgebouw, bijvoorbeeld een theater of evenementenhal;

  • -

   Een horecagebouw, bijvoorbeeld een café, hotel of restaurant;

  • -

   Een winkelgebouw, bijvoorbeeld een kiosk, winkel of warenhuis;

 • Bij wooncomplexen gaat om het bezoekbaar maken van het wooncomplex en om aanpassingen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de algemene ruimten van een (woon)gebouw en niet om het toegankelijk en bereikbaar maken van de woningen van individuele bewoners. Voor aanpassingen om de eigen woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken kunnen Amsterdammers in aanmerking komen voor een individuele Wmo-voorziening. Het onderhoud en vervanging van fysieke aanpassingen op de toekenning is geheel voor rekening van de aanvrager.

 

 • c.

  De toelichting op artikel 5 komt te luiden: Artikel 5 Subsidieplafond

  Het college stelt elk jaar opnieuw een subsidieplafond vast. De subsidie aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Deze volgorde wordt bepaald op basis van de datum dat de subsidieaanvraag compleet is ingediend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als Eerste wijzigingsbesluit Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid van Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink