Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 223964omgevingsvergunningBesluit aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 133 te Elsloo (O2021-133\0971176191)

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2021-133\0971176191 voor aanleg van een tijdelijke uitweg gelegen aan Business Park Stein 133 te Elsloo bij besluit van 8 juli 2021 wordt toegekend. De uitweg wordt aangelegd t,b,v, het tijdelijk uitbreiden van de bouwplaats aan de zijde van de Sanderboutlaan.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Inrit \ Uitweg

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 9 juli 2021 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening.

Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde bezwaartermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.