Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 21997Beschikkingen | aanvraagBeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Veenderdijk 7 te Rijpwetering

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend aan Mooren Rijpwetering voor een inrichting (milieu) gelegen aan de Veenderdijk 7 te Rijpwetering.

De aanvraag heeft betrekking op een bestaande veehouderij waar rundvee en vleesvarkens worden gehouden. De verandering betreft het aanpassen van het stalsysteem van de varkens. De OBM is verleend.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen, gericht aan Kaag en Braassem, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Veenderdijk 7 te Rijpwetering’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

- de dagtekening

- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht

- de naam en adres van de indiener

- de gronden van het bezwaar

- de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Kaag en Braassem, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-027179.