Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 218549ander besluit van algemene strekkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel –vestiging voorlopig voorkeursrecht

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 6 juli 2021, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, heeft besloten, gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Aangewezen zijn gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht ten behoeve van de uitbreiding van woningbouw in Brakel.

 

Gevolgen

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten westen van Brakel, die globaal zijn gelegen tussen de Weitjesweg, de Appelweg en de Groenesteeg te Brakel. Deze gronden zijn gelegen binnen de structuurvisie ‘Buitengebied Zaltbommel’ van de gemeente Zaltbommel. De Aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

 

Inzage

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden, ligt gedurende zes weken, van vrijdag 9 juli 2021 tot en met donderdag 19 augustus 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te bestendigen. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 9 juli 2021 en eindigende op 5 augustus 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, danwel mondeling, naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel of elektronisch via info@zaltbommel.nl . Mondeling kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken aan de raad door middel van het aanvragen aan inspreektijd voor de carrousel van 16 september 2021. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0418.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Naast het indienen van zienswijzen bij de raad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt op de gemeentepagina, bij het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • a.

  De naam en adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 19 augustus 2021 door het college van de gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel, te zijn ontvangen.

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) instellen tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbesluit. Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).