Gemeenteblad van Deurne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneGemeenteblad 2021, 217549ander besluit van algemene strekkingUitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

 

Gezien het collegevoorstel, d.d. 24 juni 2021;

 

Gelet op artikel 6.1.1, eerste en derde lid, van de Verordening Fysieke leefomgeving Deurne 2021 en artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten

Deurne 2021.

 • I.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en dagen voor de gehele gemeente:

  • -

   de viering van Oud & Nieuw (de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022).

 • II.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en kermisdagen voor de volgende kernen of delen van de gemeente:

  • -

   Kermis kern Neerkant (vrijdag 2 juli t/m dinsdag 6 juli 2021);

  • -

   Kermis kern Zeilberg (vrijdag 30 juli t/m dinsdag 3 augustus 2021);

  • -

   Kermis kern Liessel (zaterdag 28 augustus t/m dinsdag 31 augustus 2021); en

  • -

   Kermis kern Helenaveen (zaterdag 11 september t/m dinsdag 14 september 2021).

 • III.

  Indien een onder I of II genoemde collectieve festiviteit in verband met aanvullende (rijks)regelgeving ter bestrijding van COVID-19 niet mag plaatsvinden, komt die aanwijzing van rechtswege te vervallen.

 

 • IV.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking op 8 juli 2021 en geldt tot en met 1 januari 2022.

 

Besloten in de vergadering van 29 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

R.R.M. Halffman

Gemeentesecretaris

drs. G.T. Butter

burgemeester

 

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseer ik u om eerst telefonisch contact op te nemen met de heer Verspa of mevrouw Beckers, telefoonnummer (0493) 38 77 11. Hij of zij bespreekt dan met u het genomen besluit.

Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

 • -

  direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of

 • -

  schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.