Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 217469verkeersbesluit of -mededelingAmsterdam, Zuid het nemen van verschillende verkeersbesluiten na aanleg en aanpassing nieuwe openbare ruimte rondom de nieuwe rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 280

 

 • SW21- 03220

 •  

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 

 • in 2014 het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) en de gemeente Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst(SOK) overeengekomen zijn voor de sloop en nieuwbouw van de rechtbank gelegen aan de Parnassusweg 280 in Amsterdam, alsmede de direct omliggende openbare ruimte;

 • het ontwerp tot stand is gekomen door middel van een intensieve afstemming met New Amsterdam Court House(NACH) en het Rijksvastgoedbedrijf(RVB);

 • de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst(SOK) en de visie Zuid-as vormen belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp;

 • de specifieke eisen van de rechtbank met betrekking tot de veiligheid van het gebouw en zijn gebruikers een groot effect heeft op het ontwerp van het gebouw en de inrichting van de openbare ruimte;

 • deze eisen op basis van de samenwerkingsovereenkomst(SOK) de volgende zijn:

 • ruimte voor perswagen

 • 4 parkeerplaatsen voor gehandicapten zo dicht mogelijk bij de hoofdentree

 • 30 openbare parkeerplaatsen achter de nieuwe rechtbank

 • Parkeervoorziening voor bezoekers rechtbank voor 100 fietsen

 • Specifieke eisen met betrekking tot veiligheid zijn:

 • Bereikbaarheid rechtbank voor bijzondere ondersteuning teams

 • Aanvoerbeveiliging van de rechtbank

 • de realisatie van de New Amsterdam Court House(NACH) loopt voor op diverse direct aangrenzende ontwikkelingen zoals het Zuid-as dok met het dok dak park, de herbestemming van de rechtbankkavels en de ontwikkeling van Parnas;

 • hierdoor de situatie rondom New Amsterdam Court House(NACH) in de toekomst verandert, waardoor een deel van het ontwerp openbare ruimte als tijdelijk gezien dient te worden;

 • aan de zuidoostelijke zijde is het rechtbankplein gesitueerd dit is geen openbare ruimte, een royale trap aan de zuid en oostzijde en een hellingbaan aan de zuidzijde van het plein maken een verbinding naar de openbare ruimte;

 • aan de noordzijde komt een hellingbaan naar de Parnassusweg wat een eigen ontwerptraject heeft en is vastgesteld in het definitieve ontwerp op 17-07-2019, aan het begin/einde van de hellingbaan komt de bebording die geld voor het gebied aan de noordzijde en westzijde van de rechtbank zoals een 30 km zone, parkeerverbod zone, doodlopende weg en richting Parnassusweg gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • daarnaast zich aan deze zijde verscheidene entrees zijn gesitueerd en er een strook eigen grond is van het New Amsterdam Court House(NACH) ten behoeve van laden en lossen;

 • de functionele indeling van de laad en los-zone voorgelegd is aan de Centrale Verkeerscommissie(CVC) op 18-06-2019;

 • aan de westzijde de entree van de parkeergarage en de inrit voor gehechte bussen is gesitueerd, en hier de route loopt voor het bijzondere ondersteuningsteam(BOT) welke in de toekomst nog veranderd kan worden als gevolg van de planontwikkeling Parnas;

 • verder aan deze zijde nog 30 parkeerplaatsen, 4 gehandicaptenparkeerplaatsen en 2 parkeerplaatsen voor perswagens zijn gesitueerd;

 • de zuidzijde tijdelijk wordt ingericht als overrijdbaar trottoir ten behoeve van gehechte transport, maar ook fiets en voetgangersroute;

 • aan de oostzijde een fiets en voetpad gerealiseerd gaat worden, en aan de noordzijde van deze zone tijdelijk fiets en bromfietsparkeervakken worden ingericht;

 • na aanleg van het Zuid-as dok deze fiets en bromfietsparkeervakken komen te vervallen, aangezien deze in de definitieve situatie aan de zuidzijde komen;

 • de uitkomsten van het definitieve ontwerp in nauwe afstemming met het Rijks Vastgoed Bedrijf(RVB) en New Amsterdam Court House(NACH) zijn opgesteld;

 • het definitieve ontwerp bij de volgende commissies getoetst is en akkoord bevonden:

 • Ontwerpatelier

 • Centrale Verkeers Commissie op 06-11-2018, 18-06-2019 en 09-10-2019

 • Beheer Organisatie Zuid-as op 21-11-2018 en 22-05-2019

 • Onbeperkt Zuid op 14-11-2018

 • Stadswerken: Stadswerken geeft aan dat de toetsing reeds heeft plaatsgevonden binnen de Beheer Organisatie Zuid-as, Stadswerken neemt dit advies over

 • Verkeer & Openbare Ruimte(V&OR) op 02-10-2019

 • de desbetreffende gebiedsbeheerder akkoord is met het voorgenomen verkeersbesluit;

 • door middel van dit verkeersbesluit de verschillende verkeersbesluiten van kracht worden;

 • met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam deze heeft daarbij 30-06-2021 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model A1(zone) en A2 (einde zone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, “maximumsnelheid” een 30km zone en einde 30 km zone te plaatsen op de volgende locatie:

toegangsweg noordzijde van de New Amsterdam Court House (NACH) bij het begin en einde van de hellingbaan richting Parnassusweg en parkeerplaatsen.

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 zone en E1 einde zonevan Bijlage I

 • van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, “parkeerverbod zone en einde parkeerverbod zone” te

plaatsen op de volgende locatie:

toegangsweg noordzijde van de New Amsterdam Court House (NACH) bij het begin en einde van de hellingbaan richting Parnassusweg en parkeerplaatsen.

 

 • 3.

  door het aanbrengen van C15 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

 • Verkeerstekens 1990 “gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen” te plaatsen op de volgende locatie:

toegangsweg noordzijde van de New Amsterdam Court House (NACH) bij het begin van de hellingbaan richting Parnassusweg.

 

 

 • 4.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”Gehandicaptenparkeerplaats” te plaatsen

op de volgende locaties:

westzijde van de New Amsterdam Court House(NACH) vier parkeerplaatsen aan de oostzijde

van de weg met als onderbord OB 504(twee pijlen schuin verwijzend naar de parkeerplaatsen)

 

 • 5.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E9 van Bijlage I

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”parkeergelegenheid alleen

bestemd voor vergunninghouders” te plaatsen op de volgende locaties:

westzijde van de New Amsterdam Court House(NACH) twee parkeerplaatsen aan de westzijde

van de weg met als onderbord OB 504(twee pijlen schuin verwijzend naar de parkeerplaatsen)

 

6. door het plaatsen van verkeersborden conform model L8 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”doodlopende weg” te plaatsen op de volgende

locatie:

toegangsweg noordzijde van de New Amsterdam Court House (NACH) bij het einde van de

hellingbaan richting parkeerplaatsen.

 

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

Overzicht tekening

 

 

 

overzicht noordzijde begin en einde hellingbaan met bebording

 

Overzicht vier gehandicaptenparkeerplaatsen westzijde oostzijde van de weg

 

 

 

Overzicht twee vergunninghoudersparkeerplaatsen voor perswagens westzijde westzijde van de weg

 

Amsterdam 7 juli 2021

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

Bij het online bezwaar maken heeft u een DigiD nodig

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken