Gemeenteblad van Rijssen-Holten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenGemeenteblad 2021, 216391ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld bestemmingsplan ‘Rijssen Centrum, Wierdensestraat 44’ (24-06-2021)

Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Wierdensestraat 44 in Rijssen. Dit plan maakt planologisch een commerciële ruimte met daarboven 2 wooneenheden mogelijk (7461BJ).

Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRC2020002-0401. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRC2020002-/NL.IMRO.1742.BPRC2020002-0401/ 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 15 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021 inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken.

Beroep instellen kan vanaf de dag na terinzagelegging (15 juli 2021) gedurende de bovengenoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Rijssen, 14-07-2021

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris