Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 214736beleidsregelBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Beleidsregel nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners Amsterdam (Wijzigingsbesluit Beleidsregels nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners Amsterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 juni 2021 hebben besloten:

 

Overwegende dat

 

 • -

  het college van burgemeester en wethouders op 8 juli 2020 het beleid; Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners heeft vastgesteld;

 • -

  in dit beleid twee artikelen te ruim geformuleerd zijn waardoor het beleid minder goed in overeenstemming met de bedoeling uitgevoerd kan worden.

 

 • I.

  de volgende wijzigingen van het beleid Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners vast te stellen:

   

  1.

  In artikel 2 wordt de tekst ‘Het bepaalde in artikel 1 is alleen mogelijk op grond die de gemeente Amsterdam in erfpacht uitgeeft en bij uitgegeven grond waar transformatie plaatsvindt’ vervangen door de volgende tekst:

   

  Het bepaalde in artikel 1 is alleen mogelijk op grond die de gemeente Amsterdam in erfpacht uitgeeft en bij reeds in erfpacht uitgegeven grond waarop transformatie plaatsvindt.

   

  2.

  In artikel 3 wordt de tekst ‘Het bepaalde in artikelen 1 en 2 wordt alleen toegepast bij ruimtelijke projecten waar nog geen investeringsbesluit is genomen’ vervangen door:

   

  Het bepaalde in artikelen 1 en 2 wordt alleen toegepast bij ruimtelijke projecten waar nog geen selectieprocedure is gestart, waar nog geen afsprakenbrief ten behoeve van transformatie is ondertekend of waar nog geen volledig verzoek tot bestemmingswijziging erfpacht is ingediend.

   

 • I.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • II.

  Dit besluit wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit Beleidsregels nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting op het besluit tot wijziging van de beleidsregels Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners in Amsterdam

Per 8 juli 2020 is het beleid Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners in werking getreden. Bij de uitvoering van dit beleid is gebleken dat twee artikelen te ruim geformuleerd zijn waardoor het beleid minder goed in overeenstemming met de bedoeling uitgevoerd kan worden. Daarom is het nodig het beleid Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners in Amsterdam op deze punten te wijzigen.

 

Toelichting op 1.

 

Het opleggen van een algeheel verbod op verhuur voor onbepaalde tijd is alleen mogelijk op grond die door de gemeente in erfpacht is of wordt uitgegeven. Bij transformaties waarbij de gemeente de grond niet in erfpacht heeft uitgegeven (en waarvan zij dus geen bloot eigenaar is) kan geen verhuurverbod worden opgelegd.

 

Toelichting op 2.

 

Het doel van het Beleid Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners is het opleggen van een verhuurverbod in de erfpachtvoorwaarden bij projecten waar nog geen afspraken vastliggen met marktpartijen. Situaties waar reeds een investeringsbesluit is genomen maar de grond nog moet worden uitgegeven vallen daar ook onder. Daarom wordt het artikel zodanig gewijzigd dat het beleid ook geldt voor ruimtelijke projecten waar wel een investeringsbesluit is genomen maar nog geen selectieprocedure is gestart of nog geen afsprakenbrief ten behoeve van transformatie is ondertekend.