Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 214148ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Duiven - ontwerp bestemmingsplan - Groessen en Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp bestemmingsplan “Groessen en Loo”

Voor de kernen Groessen en Loo geldt het bestemmingsplan ‘Groessen en Loo’ dat op 18 september 2007 onherroepelijk is geworden. Voorheen dienden bestemmingsplannen binnen 10 jaar te zijn geactualiseerd. Deze actualiseringsplicht is met oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen. Middels deze bestemmingsplanprocedure wordt het bestemmingsplan ‘Groessen en Loo’ geactualiseerd zodat de juridische-planologische situatie overeenkomt met de feitelijke situatie.

Daarnaast vormt het huidige bestemmingsplan uit 2007 geen actueel beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen en is het gebaseerd op de toen geldende inzichten voor wat betreft de regelgeving. Er vinden kleine wijzigingen plaats, zoals bijvoorbeeld bouwdieptes van woningen, aangezien de huidige situatie op enkele plekken afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Ook zijn de verleende omgevingsvergunningen, daar waar nodig, vertaald in voorliggend ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft een conserverend karakter.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan “Groessen en Loo” ligt met ingang van donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPGROESSENENLOO012-ON01.

In verband met de naderende zomerperiode heeft het de voorkeur om het ontwerpbestemmingsplan na de zomerperiode ter inzage te leggen. Dit uitstel biedt voor iedereen de gelegenheid om het ontwerpbestemmingsplan in te zien binnen de termijn van zes weken. Voorafgaand zal er de terinzagelegging middels een herinnering in de Duivenpost, Staatscourant en Gemeenteblad nog onder de aandacht worden gebracht.

Wijzigingen 

Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, regels en verbeelding wijzigingen aangebracht.

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Inge Rohaan of Bas Köster van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij zijn eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.