Vaststellen hogere geluidswaarden weg- en spoorweg ten behoeve van het bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost G3 in Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben het volgende besluit genomen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden weg- en spoorweg ten behoeve van het bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost G3 in Waddinxveen.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 8 juli 2021 gedurende zes weken op afspraak inzien bij de gemeente Waddinxveen. U kunt de stukken ook digitaal vinden als bijlage bij het bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2020128565.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken (tot en met 18 augustus 2021) een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven