Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 212418ander besluit van algemene strekkingPublicatie besluit ambtshalve uitschrijving uit de BRP.

 

 

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande perso(o)n(en) is besloten, conform artikel 2.22 Wet BRP, tot opname van gegevens over het vertrek naar buitenland of naar onbekend land in de BRP.

Uit onderzoek van de afdeling KCC is gebleken dat genoemde perso(o)n(en), niet heeft/hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.20 of 2.21 van de Wet BRP.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking tot ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Gevolgen?

Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen voor u. Zo kunt u geen documenten als paspoort, rijbewijs of uittreksel uit de BRP meer krijgen. Krijgt u een huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning, dan worden ook deze stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW.

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul hebben besloten de volgende perso(o)n(en) per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en deze zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

Naam:

Geboortedatum:

Uitschrijving per:

Borgsteijn A.M.P.

16-01-1995

01-04-2021

Gali Sans H.

24-11-2000

30-03-2021

Fonseca Soares L.

15-09-2000

20-05-2021

Heijnens L.M.

29-05-2002

31-03-2021

Sela M.E.

09-11-2000

01-04-2021

Indino V.

25-05-1955

18-05-2021

Stanković B.

13-09-1989

18-05-2021

Braamse A.P.J.

08-12-1952

18-05-2021

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

• uw naam, adres en telefoonnummer

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

• waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl

onder vermelding van “Mediation t.a.v. M. Meertens”.