Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 206315Beschikkingen | afhandelingBurgerweeshuispad 101 , Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een besluit genomen heeft over het opleggen van maatwerkvoorschriften. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Buro Bron B.V. namens Energie Totaal Projecten B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een doublet behorende tot een open bodemenergiesysteem. Datum besluit: 24 juni 2021 Zaaknummer: 10378516

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Of digitaal via Online bezwaar maken. U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.