Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 204972Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING BUITENGEBIED 2013' GEMEENTE VAALS TER INZAGE

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied 2013’ is opgesteld voor het buitengebied van de gemeente.

Het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied 2013’ is op 9 januari 2014 vastgesteld en op 29 juni 2015 ‘gerepareerd’. Nadien zijn in het bestemmingsplan alsnog een aantal omissies geconstateerd en is vastgesteld dat er discrepanties bestaan tussen de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Met voorliggende herziening (‘Veegplan’) wordt dit hersteld.

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren binnen de gemeente een aantal nieuwe ontwikkelingen en/of particuliere initiatieven/aanvragen geweest, die om een (nadere) planologisch-juridische verankering vragen. Deze ontwikkelingen op perceelsniveau zijn waar mogelijk in het veegplan meegenomen (zie voor de betreffende percelen de toelichting van het bestemmingsplan).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 2 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Buiten deze tijden kan inzage plaatsvinden op afspraak met de sector Ruimte, cluster VROM, via 043-3068568. Verder wordt het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO: NL.IMRO.0981.HerzBuitengebd2021-ON01).

Zienswijze

Gedurende de terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken een bij voorkeur schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeente Vaals, t.a.v. de sector Ruimte, postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp ‘Herziening Buitengebied 2013”. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. Keulders, sector Ruimte, cluster VROM, tel. 043-3068568.

 

Vaals, 2 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals